Lectio divina u františkánok

V sobotu 25. februára sa Ružomberské Školské sestry sv. Františka z Assisi (OSF) spoločne ďalšími rehoľníčkami a laikmi venovali metóde modlitby starodávnym a stále živým spôsobom Lectio divina (powerpointová prezentácia). Súčasťou stretnutia bol aj krátky príklad lektúry (lectio) zo Žalmu 1 (porov. prezentáciu k Ž 1-2).

Metóda lectio divina (porov. VD 87), ktorá má takmer 1500 ročnú tradíciu, stavia predovšetkým na biblickej spiritualite a kresťanskej kultúre, ktorá je hlboko zakorenená v jedinečnosti Božieho slova, ktoré nachádzame na stránkach Nového zákona. Božie slovo je prítomné v Novom zákone ako plné Božej moci, ktorá môže spasiť naše životy (porov. DV 17). Ružomberské františkánky majú v záujme praktizovať duchovné čítanie i s Knihou žalmov.