Mária Muráňová a Preklínací Žalm 55

Zlož starosť na Pána (Ž 55,23)

V duchu príprav na jubileum príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu sa 12. marca 2012 o 19.30 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnil tretí tematický večer druhého ročníka cyklu Slovom žalmu k jubileu.

Po modlitbe vešpier, ktorej v seminárnom kostole pred- sedal administrátor Banskobystrickej diecézy Mons. Marián Bublibnec, program pokračoval v aule prednáškami s historickou a biblickou časťou. Historická prednáška predstavila Máriu Muráňovú a biblická preklínací Žalm 55 (powerpointová prezentácia).

Historická prednáška bola venovaná priekopníčke slovenskej katechetiky Márii Muráňovej (1932 – 2008) z Kremnice. Prednášajúci doc. ThDr. Mons. Vojtech Nepšinský, ktorý ju osobne poznal, keďže bol dva roky v Kremnici kaplánom, ponúkol okrem životopisných údajov množstvo svedectiev a spomienok. „Aj ten najmenší rozhovor cestou z kostola bol intenzívny a Marika doňho dala všetko,“ citoval zo spomienok Kremničanov.  Mária Muráňová napísala už v čase totality mnohé katechetické príručky, pod pseudonymom Vít Hora a neskôr Victoria Montana uverejňovala kázne a inšpirovaná spoluprácou s kňazom Rudolfom Balážom pripravovala formačné a katechetické príručky. Pre mnohých kňazov sú známe a stále aktuálne zbierky kázní Nolite timere i témy na duchovné obnovy Dom na skale. V čase slobody vydávala učebnice náboženstva a zamyslenia. S prichádzajúcim koncilom, podľa slov Mons. Nepšinského, prežívala nadšenie „nad novým vetrom“ a osvojila si aj ducha ekumenizmu.

Biblickú prednášku biblista vdp. SSDr. Blažej Štrba venoval analýze Žalmu 55, ktorému dal podtitul Jemné reči a smrtonosný úmysel. Žalm patrí do skupiny tzv. preklínacích žalmov a podľa vdp. Štrbu „je plný obrazov, ktoré menia vonkajšiu realitu na vnútornú skúsenosť.“ Vyjadruje položenie človeka, ktorého zradili jeho najbližší priatelia. Žalmista „zakusuje priamo v modlitbe dusivú skúsenosť“, pričom slová preklínania nie sú len dôkazom hĺbky jeho ťažkostí, ale aj prejavom toho, že všetku dôveru vkladá do Pána: „Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný“ (v. 23).

Témami najbližšieho stretnutia cyklu, ktoré sa uskutoční 16. apríla 2011 v rovnakom čase, budú kňaz a biblista Jozef BúdaTúžba za PánomŽalme 63.

Stretnutia Slovom žalmu k jubileu II sa konajú vždy v druhý pondelok mesiaca v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne v spolupráci s neinvestičným fondom Xaverius a Katedrou biblických vied na RKCMBF UK.

Zvukovú nahrávku a prezentáciu z posledného, ale aj z predchádzajúcich večerov, môžete nájsť v sekcii Na stiahnutie.

Dušan Rončák