33. nedeľa “A”

Prís 31,10-13.19-20.30-31 (prvé čítanie, 33. ned. A) – abeceda o dobrej žene

Dnešné čítanie pochádza z poslednej stránky Knihy prísloví. Stať obsahuje veľký hymnus múdrosti – chválu vynikajúcej ženy, resp. manželky. Liturgická stať je však iba chudobným výberom vzhľadom k bohatstvu celej modlitby, ktorá je veľkou inšpiráciou pre dámy. V tejto modlitbe je prvou charakteristikou „dobrá žena“, hebr. ešet-chail, dosl. „zmužilá, udatná žena“ – neraz sa prekladá rôzne; je však ženským náprotivkom „schopných mužov“, či osôb, ktoré sa vyznačujú múdrym konaním a rozhodnou silou v rôznych úlohách. Sú nimi napr. Jozefovi príbuzní (Gn 47,6), Mojžišovi pomocníci (Ex 18,21.25), všetci s bázňou pred Bohom, či vrátnici v chráme (1 Krn 26,8.12-14), alebo bojovníci ako Uriáš vo vojne (2 Sam 11,16). Liturgická stať je výberom niekoľkých veršov z celého akrostického hymnu. V ňom každý verš začína novým písmenom hebr. abecedy, aby sa vyjadrila plnosť dobrých a vznešených vlastností „veľkolepej ženy“. Podobne aj dva akrostické žalmy 111112 (dvojčatá) opisujú bohabojného muža, tak ako Prís 30,10-31 vzdávajú hold bohabojnej žene (Prís 31,30). Nečudo, že v nábožnej židovskej rodine tento hymnus muž recituje žene raz do týždňa.

Hymnus sa zameriava na múdre postoje, energické konanie a na hlboko veriaci životný štýl ženy. Päťkrát opakované slovo „konať“ asá (vv. 13.22.24.29.31) vyvrcholí vyhlásením, že jej skutky budú jej chválou (v. 31). Hymnus, hoc má archaické vyjadrenia a niektoré práce dnes už nik nevykonáva, svojím posolstvom je nezmazateľným vzdaním úcty a chvály všetkým tým ženám, ktoré žijú nábožne tak, že vytvárajú harmóniu prácou svojich rúk a ich dobrotivými nežnými postojmi. Stačí len pripomenúť, že taká žena má starosť aj o chudobných, nielen o svojich (vv. 9.20). A na záver tohto stručného vďakyvzdania ženám možno uviesť príklad z Biblie. Okrem tejto vzornej ženy z Prís 31, takým istým titulom ešet-chail – opisne preložené „úžasne dobrotivá a činorodá žena“ – sa v Biblii charakterizuje iba žena v Prís 12,4 a Rút, ktorá bola Moabčanka (Rút 3,11). Napokon, v hebrejskej Biblii sa Kniha Rút nachádza práve bezprostredne po Knihe prísloví. Mohli by sme povedať, že takéto ženy neboli ideálom iba v Izraeli. Písmo poukazuje na Neizraelitku ako na konkrétny vzor, a tak ich možno nájsť aj v iných zemiach. Určite však nespadnú z neba, ale ako „čnostné“ dozrievajú tak, že ich ruky, srdce a myseľ sa stále obracajú i k ľuďom, i k Pánovi.

Najlepšie si prečítať celú stať o statočnej žene v Prís 31,10-31.